Missionshuset - Dronningensgade 26 - 9800 Hjørring

Gudstjenesten i nutid og fremtid

Oplæg til drøftelser i lokale grupper

 

Højmessen søndag formiddag i Folkekirken følger en bestemt fastlagt ramme (liturgi), som er nøje beskrevet i en ritualbog og bagerst i salmebogen. Præsten er forpligtet til at følge liturgien.

Alligevel kan man se forskellige nuancer og en tendens til, at præster og menigheder tager flere og flere friheder. Man tilføjer eller udelader elementer i gudstjenesten, laver egne bønner, inddrager medlemmer i menigheden, synger sange, der ikke står i salmebogen m.m. - Nogen gange med, andre gange uden biskoppens tilladelse.

På den baggrund har biskopperne taget initiativ til at arbejde med gudstjenesten for at skabe en bevidstgørelse og refleksion omkring liturgiens betydning og for at drøfte, hvorvidt der skal laves ændringer.
Biskopperne nedsatte i 2016 tre faggrupper, som har arbejdet med gudstjenestens liturgi og ritualer. Grupperne har hver lavet en rapport om henholdsvis Frihed og autorisation, Gudstjenesten og Ritualerne dåb og nadver. Der er også lavet en forkortet udgave af hver af de tre rapporter.

Nu ønsker man en bred folkelig debat i Folkekirken af de spørgsmål og temaer, der rejses i rapporterne.

I Indre Mission har vi tradition for at deltage trofast ved gudstjenesten. Derfor er det naturligt, at vi deltager i denne debat og gør vore synspunkter gældende. Derfor sender vi nu dette korte oplæg til drøftelse lokalt med håb om, at så mange som muligt i bibelkredse, til et møde, i bestyrelser, menighedsråd og andre grupper vil bruge tid på den spændende drøftelse, og derefter give biskopperne indblik i de synspunkter, der lever lokalt rundt i landet.

Det er langt fra sikkert, at vi er enige i alle spørgsmål, som har med gudstjenesten at gøre. Derfor kan det også blive en rigtig spændende drøftelse i de mange forskellige grupper.

Vi opfordrer til, at bestyrelsen selv drøfter oplægget og desuden drøfter hvilke grupper, det vil være relevant at videregive materialet til. Bestyrelsen kan også vælge at invitere til en særlig aften, hvor dette drøftes – evt. i mindre grupper.

En enkel model

Læs de tre faggruppers korte dokumenter som forberedelse til en drøftelse. De kan hentes på Folkekirkens officielle hjemmeside.

Drøft nedenstående spørgsmål. Begynd evt. med at vise den introducerende PowerPoint, som også findes på blokindlægget Skal gudstjenesten laves om på IMs hjemmeside. Bemærk at PowerPointen er med lyd!

Notér konkrete overvejelser, tanker, forslag og idéer og send det til den postkasse, som samler indspil fra drøftelserne rundt i landet: folkekirkensliturgi@km.dk.
Alle indsendte bidrag bliver læst. Postkassen er åben indtil 10. september 2020.

Det er også muligt og relevant for enkeltpersoner at give sine synspunkter til kende ved at indsende bidrag til postkassen.

Send samtidig noter med kommentarer, overvejelser og forslag til Indre Mission: pnh@imh.dk
Skriv Gudstjenesten i emnefeltet. Vi vil så forsøge at lave et sammenkog af de indspil, vi får.

 

15 spørgsmål om gudstjenesten

 1. Hvem mener du skal bestemme gudstjenestens ramme og indhold? Er det præsten, menighedsrådet, biskoppen eller dronningen (ved autorisation som nu)?

 

 1. Mener du, at det er præsten alene, der skal forestå gudstjenesten og læse, bede og prædike m.m.? Eller vil du foretrække, at menigheden i højere grad engageres i afvikling af gudstjenesten?

 

 1. Hvad betyder det for dig, at gudstjenesten (højmessen) er genkendelig i alle kirker?
 2. Hvad betyder det for dig, at gudstjenesten i dit sogn er genkendelig fra søndag til søndag?

 

 1. Hvis gudstjenestens liturgi bliver mere fri, så præst og menighed kan tilrettelægge gudstjenesten forskelligt, hvilke led i gudstjenesten vil du så mene skal med hver gang?
 2. Hvad tror du, det vil betyde, hvis gudstjenestens liturgi bliver mere fri?

 

 1. Hvilken værdi har det, at præsten skal prædike over fastlagte tekster?
 2. Hvilke værdi eller det modsatte kan du se i, at præsten selv kunne vælge prædiketekst?

 

 1. Er der noget i dåbsritualet, som er vanskeligt at forstå? Hvilket?
 2. Hvilken betydning tillægger du dåben? Kommer den betydning tydeligt frem i dåbsritualet?
 3. Har du forslag til forbedringer af dåbsritualet?
 4. Hvad betyder nadveren for dig?
 5. Har du forslag til forbedringer af nadverritualet?

 

 1. Faggruppen med fokus på Autorisation og frihed opererer med tre mulige modeller. Den konservative, hvor man beholder nuværende autoriserede liturgi, Den frie, hvor kun en overordnet grundstruktur fastlægges, mens der gives stor frihed til at præst og menighed kan designe gudstjenesten som de vil, og den tredje model, som de kalder Mellemvejen, hvor der både fastlægges en struktur og en ordlyd i de mest centrale led i gudstjenesten, mens der gives frihed til alt det andet.

Hvilken model vil du foretrække?

 

 1. Beskriv din drømmegudstjeneste. Form – indhold – tidspunkt – inddragelse – musik.

 

Flere spørgsmål kan findes på 32 samtalekort, som er udarbejdet af Grundtvigsk Forum og udsendt til alle menighedsråd og kan findes på Menighedsrådsforeningens hjemmeside.

Mobil version